Marzanna Karolczuk – Nauczanie języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego z perspektywy edukacji międzykulturowej

Rok wydania: 2016
Liczba stron: 520
ISBN 978-83-7657-209-3
Kategoria: Kulturoznawstwo, Dydaktyka, Język obcy

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-209-3
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Recenzenci: dr hab. Krystyna Mihułka (prof. UR), dr hab. Andrzej Charciarek (prof. UŚ)
Skład, korekta: Krzysztof Rutkowski
Bibliografia
Liczba stron: 520

Marzanna Karolczuk wychodzi z założenia, iż postawy wobec kulturowo Innych nabywane i kształtowane na lekcji pierwszego języka obcego (języka angielskiego) powinny znaleźć rzeczywiste przełożenie na nastawienie uczniów względem innych kultur i ich przedstawicieli. W tym konkretnym przypadku chodzi o nastawienie uczniów (…) wobec Rosji i Rosjan. Jak pokazały przeprowadzone przez nią badania, korelacja ta wydaje się wcale nie istnieć (…).
Z uwagi na teoretyczne opracowanie podjętego problemu i bardzo przydatne wyniki badań adresatami publikacji mogą być zarówno osoby zajmujące się teorią glottodydaktyczną, jak i czynni zawodowo nauczyciele. (Z Recenzji dr hab. Krystyny Mihułki, prof. UR)

Nie ulega wątpliwości, że planowana monografia jest opracowaniem interesującym i potrzebnym. Zasługuje na opublikowanie z dwu przynajmniej względów:
po pierwsze, z racji swej oryginalności i unikalności tematycznej, a po drugie, obszerności i różnorodności materiału empirycznego poddanego analizie. Jednak za największą wartość recenzowanej monografii uznaję to, że w znacznym stopniu może się ona przyczynić do lepszej organizacji procesu nauczania języka rosyjskiego. Zwraca bowiem uwagę na aspekty w tym procesie często niedostrzegane, pomijane, a niekiedy wręcz lekceważone.
(Z Recenzji dr. hab. Andrzeja Charciarka, prof. UŚ)