Informacje dla autorów

  • Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym.
  • Autorzy w przypadku współautorstwa są zobowiązani do określenia własnego wkładu autorskiego.

Dostarczenie tekstu

Tekst powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na CD, Pendrive lub e–mailem) oraz w formie wydruku. Dostarczony tekst powinien być wersją końcową, czyli taką, w której nie będą już wymieniane fragmenty ani dodawane nowe.

Prace zbiorowe i materiały z konferencji:

Ze względu na zbiorczy charakter prac bardzo ważne jest, by autorzy stosowali ujednoliconą strukturę opracowań, sposób zapisu przypisów i jednolite skróty we wszystkich artykułach.

Korekta autorska

Wersję tekstu – po łamaniu i korekcie wydawniczej – otrzymuje autor w celu dokonania korekty autorskiej. Czas przeznaczony na korektę jest ustalony w umowie.

Tytuł i podtytuł

Tytuł – zwięzły i jednoznaczny – powinien precyzyjnie oddawać zawartość książki. W tytule nie stosujemy skrótów ani żargonu zawodowego. Ostateczną wersję tytułu ustala redakcja w porozumieniu z autorem.

Układ tekstu

Tekst nie powinien być podzielony na zbyt wiele części.

Wyróżnienia tekstu

Wyróżnienia należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

W podręcznikach można stosować więcej wyróżnień w celu wyeksponowania ważnych terminów, nazw i definicji. O ostatecznej formie wyróżnień decyduje redakcja techniczna.

Zwroty i wyrazy obcojęzyczne, głównie łacińskie, piszemy kursywą.

Ilustracje powinny być zamieszczone w odpowiednich miejscach tekstu dostarczonego do wydawnictwa.

Bibliografia (literatura)

Bibliografię zamieszczamy na końcu książki lub (rzadziej) po każdym rozdziale. Podajemy ją w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów.

Do podręcznika można dołączyć spis literatury polecanej studentom.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt drogą e-mail lub telefonicznie.