Procedura wydawnicza

1. Książki publikowane w Wydawnictwie PRYMAT są obowiązkowo recenzowane.

2. Przysyłając publikację do redakcji, autor wyraża zgodę na jej recenzowanie. Wydawnictwo nie pobiera żadnych opłat za prace redakcyjne, ani za przyjęcie tekstu do publikacji. 

3. Warunkiem przyjęcia publikacji do wydania jest uzyskanie przez nią pozytywnych recenzji zgodnie ustaloną z procedurą recenzyjną.

4. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy.

5. Pierwszej, wstępnej oceny tekstu dokonuje redakcja Wydawnictwa. Teksty wstępnie zaakceptowane przez redakcję są przekazywane dwóm recenzentom zewnętrznym − członkom zespołu niezależnych recenzentów. Recenzenci dokonują oceny w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż w ciągu 30 dni.

6. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, Wydawnictwo ma prawo powołać trzeciego recenzenta.

7. Po zapoznaniu się z opinią recenzentów Wydawnictwo w ciągu 7 dni informuje autora o przyjęciu tekstu do publikacji (ewentualnie po wprowadzeniu koniecznych poprawek) bądź o jego odrzuceniu.

8. Autor ma 21 dni na dokonanie poprawek i przekazanie ostatecznej wersji tekstu do redakcji. Przekroczenie terminu skutkuje przesunięciem terminu publikacji.

9. W przypadku, kiedy autor nie akceptuje uwag recenzentów oraz Wydawnictwa lub kiedy Wydawnictwo nie zgadza się z poprawkami autora, autor może wycofać tekst, Wydawnictwo zaś może odrzucić tekst.

10. Wydawnictwo weryfikuje oryginalność złożonej publikacji poprzez system antyplagiatowy Crossref Similarity Check.

11. Ostateczną decyzję o wydaniu, odrzuceniu lub skierowaniu do poprawy podejmuje każdorazowo redaktor publikacji.

PROCEDURA RECENZJI WYDAWNICZYCH DLA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym sporządzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo.

Przez niezależność rozumie się zaangażowanie osób pracujących w odrębnych ośrodkach naukowych, innych niż ten, z którego pochodzi autor.

W odniesieniu do niezależności ważne jest również nieuczestniczenie w przewodzie doktorskim bądź w postępowaniu habilitacyjnym w charakterze recenzenta. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji na formularzu recenzyjnym, przygotowanym przez wydawnictwo, bądź w innej formie pisemnej.

Redaktor Wydawnictwa wyznacza termin sporządzenia recenzji i dba o jego dotrzymanie.

Wydawnictwo nie przyjmuje ze strony Autora żadnych sugestii co do wyboru recenzentów.

Wybór recenzentów następuje z uwzględnieniem ich kwalifikacji z zakresu danej dziedziny oraz obszaru badawczego.

Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki, m.in.: 
• określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym, 
• zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu, 
• propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym.

Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.RECENZENCI


Recenzent składa deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorem monografii lub redaktorem naukowym opracowania wieloautorskiego. Za konflikt interesów uważa się zachodzące między recenzentem a autorem:
•    bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
•    relacje podległości zawodowej,
•    bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatniego roku poprzedzającego przygotowanie recenzji.

Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.

Recenzja musi mieć formę pisemną i musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do druku lub odrzucenia danej monografii do publikacji.

W przypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki przez autora (podejrzenie plagiatu, sfabrykowania danych, ukrywania źródeł cytatów, pomijania innych autorów) Recenzent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Redaktora Wydawnictwa.


Pisemna recenzja jest przechowywana w archiwum Wydawnictwa.