Zagadnienia Bilingwizmu. Seria I: Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 620
ISBN 978-83-7657-293-2
Kategoria: Literaturoznawstwo
Oprawa: twarda

Opis

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-293-2; 978-83-63470-78-4
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXVIII);
Recenzenci tomu: prof. dr Gintautas Kundrotas, dr hab. Roman Hajczuk
Red. naukowa tomu: Andrzej Baranow, Jarosław Ławski
Indeks nazwisk: Michał Siedlecki
Streszczenia: Jacek Partyk, Andrzej Baranow, Halina Turkiewicz
Ilustr.: Łukasz Zabielski
Oprawa: twarda
Liczba stron: 620

Ten tom wyróżniają dwie zasadnicze cechy: wielogłosowość i kontekstowość. Jest on wypełniony nazwiskami pisarzy litewskich i polskich, takich, jak: Andrius Vištelis-Wysztelewski, Juozas Baltušis, Mykolas Sluckis, Tomas Venclova, Adam Mickiewicz, Władysław Syrokomla, Tadeusz Miciński, Karolina Proniewska, Czesław Jankowski, Władysław Abramowicz, Oskar Miłosz, Tadeusz Konwicki i in.
Dyskurs obejmuje, między innymi, takie aspekty, jak problem tożsamości w dokonaniach literackich pisarzy dwujęzycznych, bilingwizm polsko-litewski
w kontekście komparatystyki współczesnej, poetyka tekstów pisarzy, ich wybory rodzajowe, zagadnienia recepcji pisarzy dwujęzycznych, miejsce pisarzy dwujęzycznych w syntezach literatury narodowej Litwinów i Polaków, czasopismo, książka, biblioteka jako środowisko i nośnik więlojęzyczności,
litewsko-polscy pisarze dwujęzyczni wśród innych kultur i języków.
Studia zawierają dialog, na który nadwrażliwa jest współczesność i dialog ten, prawdopodobnie, będzie kontynuowany. […]
Wysoki poziom naukowej analizy i różnorodność tematyki tekstów, zawartych w recenzowanej publikacji sprawia, że jest to pozycja wartościowa, stanowiąca istotny wkład do rozważań na temat życia i twórczości litewskich oraz polskich pisarzy dwujęzycznych od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego
i dziewiętnastowieczności po nowoczesność, poetyki tekstów pisarzy dwujęzycznych, ich wyborów rodzajowych, dwujęzyczności polsko-litewskiej
w kontekście komparatystyki współczesnej, miejsca pisarzy dwujęzycznych w syntezach literatury narodowej Litwinów i Polaków, litewsko-polskich pisarzy dwujęzycznych pośród innych kultur i językówy w dalszych dyskursach. [Z Recenzji dr. hab. Romana Hajczuka, prof. PWSZ (Suwałki)]

Recenzuojama knyga apima plačią mokslinę medžiagą, kurioje nagrinėjama lietuvių-lenkų dvikalbių rašytojų (žinomų, užmirštų, atrastų), senųjų ir naujesnių laikų, kūryba. Itin svarbus yra joje daugiakultūriškumo aspektas, modernios komparatyvistikos perspektyva. Kontekstualumas atveria čia įvairius diskursus, tame skaičiuje ir lingvistinį, skatina didžiulį, atvirą, prasmingą etnokultūrinį dialogą. [Z Recenzji prof. dr. Gintautasa Kundrotasa]

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XIX)
Komitet Redakcyjny Serii: Mariya Bracka, Piotr Chomik, Lilia Citko, Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Czajkowski, Grzegorz Czerwiński, Joanna Dziedzic, Anna Janicka, Daniel Karczewski, Tadeusz Kasabuła, Dariusz Kukiełko, Andrzej P. Kluczyński, Kamil Kopania, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Paweł Kuciński, Lucy Lisowska, Jarosław Ławski [Przewodniczący], Barbara Olech, Dorota Rembiszewska, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Robert Szymula, Łukasz Zabielski
Seria: Bilingwizm w Europie środkowo-wschodniej: literatura, język, kultura. Studia (Cykl: Bilingwizm. T. I)
Rada Naukowa Cyklu Badawczego: Łukasz Zabielski [Redaktor Cyklu Badawczego], Andrzej Baranow, Swietłana Musijenko, Jarosław Ławski, Rościsław Radyszewski, Joel Janicki, Daniel Karczewski, Robert Szymula, Dorota Rembiszewska, Halina Turkiewicz, Corinne Fournier Kiss

Zawartość: Jarosław Ławski: O pisarzach dwujęzycznych w Wilnie i Szetejniach, Andrzej Baranow: Twórczość litewskich i polskich pisarzy dwujęzycznych
w kontekście komparatystyki dyskursywnej, Dainius Vaitiekūnas: Dialog Czesława Miłosza z Tomasem Venclovą, Łukasz Zabielski: Wielojęzyczność – na rozdrożach kultury i filozofii. Refleksje wstępne, Jarosław Ławski: Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej: między kulturą a geopolityką, Marcin Niemojewski: Okres zakazu druku jako cezura w dziejach dwujęzycznego piśmiennictwa litewskiego, Mieczysław Jackiewicz: Andrius Vištelis-Wisztelewski – litewski poeta dwujęzyczny, Monika Pokorska-Iwaniuk: Znad Biruty Maironisa – polskie dzieło litewskiego twórcy, Leszek Libera: Niemiecka ballada
i polska piosenka. Wokół Adeli Antoniego Edwarda Odyńca, Łukasz Zabielski: O Jana Czeczota Śpiewkach o dawnych Litwinach, Jolanta Dragańska: Litwinka Mickiewicza, Monika Jurkowska: Kultura ludowa w twórczości ks. Ludwika Adama Jucewicza i Jana Ludwika Żukowskiego, Marcin Bajko: Bardziej polski niż sami Polacy. O młodopolskiej twórczości Józefa Albina Herbaczewskiego, Irena Fedorowicz: Nieznane konteksty korespondencji Józefa Albina Herbaczewskiego i Julii Wichert-Kajruksztisowej z 1939 roku, Inesa Szulska: Twórczość Mariji Pečkauskaitė-Šatrijos Ragany w kontekście dwujęzyczności, Violetta Wróblewska: Oskar Miłosz i jego litewskie baśnie, czyli bilingwizm podporządkowany, Józef Szostakowski: Polskojęzyczna twórczość krajoznawcy
i poety Česlovasa Šaduikisa (Czesława Szadujkisa), Andrzej Smolarczyk: Książka, czasopismo, biblioteka jako środowisko i nośnik wielojęzyczności na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym, Elżbieta Stoch: Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce w latach 50. XX wieku (na przykładzie
dziejów scenicznych sztuki Józefa Bałtuszisa Pieją koguty), Tadeusz Bujnicki: Litwini piszą i polemizują po polsku. (Przyczynek do publicystyki
w międzywojennym Wilnie), Halina Turkiewicz: Władysław Abramowicz: owoce dwujęzyczności, Anna Legeżyńska: Odnawianie Tryptyku wileńskiego Zbigniewa Żakiewicza, Barbara Dwilewicz: Wybrane aspekty przekładu Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego na język litewski, Ludmiła Romaszczenko: Litwa w życiu
i twórczości Dymitra Czeredniczenki, Grzegorz Czerwiński: Adas Jakubauskas – tatarski poeta Litwy, Romuald Naruniec: Polskie konteksty twórczości Mykolasa Sluckisa, Swietłana Musijenko: Adam Mickiewicz i Czesław Miłosz o przeznaczeniu poety, Małgorzata Mikołajczak: „Jak bardzo trzeba cenić prowincję”. O (inspirującej) autobiogeografii Czesława Miłosza na podstawie wiersza Mój dziadek Zygmunt Kunat, Marek Bernacki: „Ojczyzna-polszczyzna”? – interpretacja wiersza Czesława Miłosza Moja wierna mowo, Piotr Drozdowski: Przeciwko „historycznej konieczności”. O przyjaźni Czesława Miłosza
i Tomasa Venclovy, Michał Siedlecki: Litewskie konteksty Czesława Miłosza Viktoriji Daujotytė i Mindaugasa Kvietkauskasa. Wokół rozważań
o duchowej ojczyźnie poety.