Robert Szymula – Лингвопрагматические аспекты современного газетного политического дискурса (на материале русского языка)

Rok wydania: 2018
Liczba stron: 352
ISBN 978-83-7657-291-8
Kategoria: Językoznawstwo, Polityka, Rosja, Literatura obcojęzyczna
Oprawa: miękka
Język: rosyjski

Opis

Rok Wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-291-8
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny i Książnicy Podlaskiej
Redakcja i korekta: Anna Romanik
Recenzenci: prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa, dr hab. Jan Sokołowski (prof. nadzw. UWr)
Oprawa: miękka
Liczba stron: 352
Język: rosyjski

Komunikacja polityczna stanowi obiekt stale utrzymującego się zainteresowania świata nauki, które swój początek bierze w czasach starożytnej Grecji
i Rzymu. Różnorodność aspektów jej badania odzwierciedla zainteresowanie przedstawicieli wielu dyscyplin oraz różnorodność materiału i podejść do problemu.
Komunikacja polityczna odzwierciedla rzeczywistość w danym kraju, zmienia się wraz z nią i jednocześnie uczestniczy w tej zmianie. Główną funkcją komunikacji politycznej i dyskursu politycznego jest walka o władzę (i walka o utrzymanie władzy), realizowana za pomocą różnego rodzaju działań komunikacyjnych. Wykorzystanie środków językowych w walce politycznej jest przedmiotem zainteresowania badaczy analizujących sposoby logicznego
i emocjonalnego oddziaływania środków masowego przekazu, które wpływają na formułowanie określonych poglądów na temat życia politycznego i sytuacji
w kraju. Badanie wpływu języka na adresatów jest obszarem interdyscyplinarnym, ponieważ konkretne aspekty analizowanego procesu są rozpatrywane przez językoznawców, socjologów, psychologów i przedstawicieli innych pokrewnych dyscyplin.
Tekst polityczny funkcjonujący w ramach dyskursu politycznego zawsze zawiera nie tylko informacje, ale także ocenę przedstawianych wydarzeń. Jego zadaniem jest nie obiektywne opisanie realiów, ale wpływ emocjonalny na adresatów, zmiana politycznego obrazu świata, który tkwi w umysłach obywateli kraju, przekonanie adresatów do punktu widzenia autora i zachęcenie ich do podjęcia określonych działań.
Celem niniejszej pracy jest analiza jednostek leksykalnych z komponentem emotywnym wykorzystywanych w tekstach prasowych współczesnego rosyjskiego dyskursu politycznego oraz ocena ich możliwości wpływu na czytelników. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie tekstów informacyjno-publicystycznych o tematyce politycznej i społecznej, opublikowanych w gazetach „Аргументы и факты”, „Известия”, „Комсомольская правда” i „Московский комсомолец” (wersje elektroniczne) z lat 2000-2015, a także na bazie publikacji leksykograficznych. Analiza wykazała, że wyrazistość omawianych tekstów i ich wpływ na odbiorców uzyskuje się dzięki kompleksowi różnych środków językowych. Należą do nich jednostki leksykalne o wyraźnej konotacyjnej ocenie ideologicznej (w tym zapożyczenia z języka angielskiego), leksyka z języka potocznego i żargonu, a także jednostki leksykalne o wtórnym znaczeniu metaforycznym.

„Praca jest wartościowa i wpisuje się w nurt polskich badań zmian zachodzących w języku publicznych dyskusji politycznych”. (Fragment recenzji – prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa)

„Nie ulega wątpliwości, że monografia Лингвистические аспекты современного политического дискурса” stanowi cenny wkład do naszej wiedzy nie tylko o rosyjskim dyskursie politycznym, ale i o dyskursie politycznym w ogóle. Rozprawa jest w najlepszym sensie oryginalna, ma duże walory poznawcze i dydaktyczne […]”. (Fragment recenzji – dr hab. Jan Sokołowski, prof. nadzw. UWr)