Alina Filinowicz – Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego

Rok wydania: 2018
Liczba stron: 574
ISBN 978-83-7657-320-5
Kategoria: Kulturoznawstwo, Językoznawstwo
Oprawa: miękka

Opis

Rok Wydania: 2018
ISBN: 978-83-7657-320-5
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku
Recenzent: dr hab. Czesław Łapicz
Oprawa: miękka
Liczba stron: 574

„(…) Praca Aliny Filinowicz jest poświęcona interesującemu i ważnemu zagadnieniu badawczemu, mianowicie mikrotoponimii dawnego powiatu sokólskiego. Obszar objęty badaniami jest specyficznym terenem o szczególnie bogatej i złożonej historii: tu przecież w ciągu wieków zbiegały się, oddziaływały
i nakładały na siebie różnorodne – w tym także kulturowe i językowe – fakty bałtyckie oraz wschodnio- i zachodniosłowiańskie. (…) Do najważniejszych pozytywów publikacji zaliczyłbym nieprzeciętne bogactwo i różnorodność zawartego w nim materiału mikrotoponimicznego, precyzyjny opis strukturalno-gramatyczny w układzie słownikowo-hasłowym, bezbłędną klasyfikację zebranych nazw, ich lokalizację terenową i źródłową (…). Ważnym zadaniem badawczym było ustalenie wariantywności form (wariant polski, białoruski, litewski; literacki – gwarowy etc.), co było niezbędne na terenie kulturowo, językowo
i etnicznie mieszanym. Autorka podjęła również wysiłek ustalenia etymologii nazw, wskazania ich podstawy apelatywnej. (…) Praca uzupełnia dotychczasową wiedzę z zakresu historii tego terenu i stosunków etnicznych na pograniczu bałtycko-słowiańskim o nowe ustalenia i fakty językowe, oparte na strukturalnej, etymologicznej i semantycznej analizie bogatego i różnorodnego materiału nazewniczego”. (Dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK w Toruniu)