Joanna Dziedzic – Fiodor Tiutczew i jego dzieło. Człowiek-przyroda-historiozofia-estetyka

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 200
ISBN 978-83-7657-252-9
Kategoria: Literaturoznawstwo
Oprawa: miękka

Opis

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7657-252-9
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXIII)
Recenzenci tomu: dr hab. Witold Kowalczyk, prof. zw. dr hab. Jan Czykwin
Streszczenia: Joanna Dziedzic
Indeks nazwisk
Oprawa: miękka
Liczba stron: 200

Joanna Dziedzic podejmuje próbę monograficznego ujęcia dorobku poetyckiego i publicystycznego poety rosyjskiego Fiodora Tiutczewa (1803-1873). Deklarując syntetyzujący charakter swoich rozważań, autorka wyraźnie „ciąży” w sensie metodologicznym ku badaniom światopoglądu twórcy oraz jego myśli politycznej i historiozoficznej. Cenne jednak są również jej wypowiedzi na temat specyfiki poetyki Tiutczewa (orientacji przestrzeni lirycznej i jej znaczenia symbolicznego, symboliki „góra – dół”, sakralności, opozycji „Północ – Południe”, antynomii świata przyrody i wewnętrznego świata człowieka itp.). Autorka w interesujący sposób prezentuje najważniejsze elementy myśli historiozoficznej Tiutczewa na tle koncepcji historiozoficznych w Rosji lat 30-tych i 40-tych XIX wieku (problem „imperium”, kwestię Prawosławia jako kategorii historiozoficznej, pojęcia „idei rosyjskiej” i „soborowości”). Uznając stosunek Tiutczewa do Polski za sprawę dość złożoną, uważa, iż była ona zdeterminowana jego myślą historiozoficzną, a nie polityczną. Autorka lokuje poezję twórcy rosyjskiego w przestrzeni pomiędzy założeniami romantyzmu i realizmu. Akcentując nadrzędną w poszukiwaniach filozoficznych Tiutczewa zasadę jedności, zwraca uwagę na uwrażliwienie poety na antynomie, rządzące światem (Rosja – Zachód, Prawosławie – Katolicyzm, Imperium – Rewolucja). Jej zdaniem Tiutczew, zachowując oryginalność i artyzm, zdawał się równocześnie wypełniać ideał estetyczny łączący oczekiwania zarówno poetów demokratów, jak i twórców „sztuki czystej”. Interesujące analizy i interpretacje utworów poety, bogactwo problemowe rozważań oraz szeroki kontekst kulturowy sprawiają, iż monografia J. Dziedzic dobrze wpisuje się w badania polskich rusycystów nad twórczością Fiodora Tiutczewa.
(Z Recenzji dr hab. Witolda Kowalczyka, prof. UMCS (Lublin))

Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia (Literatura/Historia XXIII)
Komitet Redakcyjny Serii: Mariya Bracka, Piotr Chomik, Lilia Citko, Agnieszka Czajkowska, Krzysztof Czajkowski, Grzegorz Czerwiński, Grażyna Dawidowicz, Joanna Dziedzic, Anna Janicka, Tadeusz Kasabuła, Dariusz Kukiełko, Andrzej P. Kluczyński, Kamil Kopania, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Paweł Kuciński, Lucy Lisowska, Jarosław Ławski [Przewodniczący], Barbara Olech, Iwona E. Rusek, Michał Siedlecki, Łukasz Zabielski